جستجو

 جستجوی مرکزی
 پژوهشگران
 طرح ها/پروژه ها
 مقالات چاپ شده
 مقالات ارائه شده
 کتاب ها
 پایان نامه ها
 صورتجلسات
 اختراعات
 دوره ها/کارگاه ها
 همایش ها
 فعالیت های متفرقه
 شوراها
 اخبار پژوهشی

مستندات

اولویت های پژوهشی

 • ليست اولويت هاي طرح هاي تحقيقاتي

  بيماري هاي واگير - تشخيص مولکولي بيماري هاي عفوني

  بيماري هاي واگير - بيماري هاي واگير مشترک بين انسان و حيوان در استان

  بيماري هاي واگير - اپيدميولوژي و درمان سل و سل مقاوم به درمان

  بيماري هاي واگير - اپيدميولوژي بيماريهاي انگلي و قارچي در استان و مداخله جهت کاهش آنها

  بيماري هاي واگير - بررسي عفونت ها و بيماريهاي منتقله از راه خون در گروههاي پر خطر در استان کرمانشاه

  بيماري هاي واگير - اپيدميولوژي بيماريهاي عفوني شايع در استان

  بيماري هاي واگير - اجراي مداخلات ارتقاي سلامت بر کاهش ميزان بروز بيماريهاي واگير

  بيماري هاي واگير - بيماريهاي مقاربتي، اپيدميولوژي، پيشگيري و درمان

  بيماري هاي واگير - عفونتهاي بيمارستاني ، پيشگيري و کنترل آنها

  بيماري هاي واگير - عفونت هاي ادراري کودکان، اپيدميولوژي ، اتيولوژي و روشهاي درماني آنها

  بيماري هاي غير واگير - اپيدميولوژي و کنترل بيماريهاي غيرواگير شايع در استان

  بيماري هاي غير واگير - بيماري هاي قلبي عروقي ، اپيدميولوژي ،اتيولوژي و....

  بيماري هاي غير واگير - کانسرها ي شايع در استان و جنبه هاي مختلف آن

  بيماري هاي غير واگير - بيماريهاي روماتيسمي، اپيدميولوژي، کنترل و درمان

  بيماري هاي غير واگير - کمبود ويتامينها و بيماريهاي مرتبط با آنها

  بيماري هاي غير واگير - آمبولي ريه، اپيدميولوژي و درمان

  بيماري هاي غير واگير - بيماريهاي مفصلي، اپيدميولوژي، اتيولوژي و درمان

  بيماري هاي غير واگير - بيماريهاي دفورميتي ارتوپدي در اطفال

  بيماري هاي غير واگير - سيگار و اثرات آن در گروههاي مختلف جمعيتي استان

  بيماري هاي غير واگير - بيماريهاي پوستي، اپيدميولوژي و ....

  بيماري هاي غير واگير - بيماريهاي اسکلتي-عضلاني (اپيدميولوژي-درمان و ...)

  تحقيقات نظام سلامت - بررسي کيفيت خدمات بيمارستاني و ساير مراکز خدمات بهداشتي

  تحقيقات نظام سلامت - ارزيابي عملکرد نظام سلامت

  تحقيقات نظام سلامت - راهکارهاي جذب بخش خصوصي در ارائه خدمات سلامت

  تحقيقات نظام سلامت - بررسي عوامل اقتصادي – اجتماعي مرتبط با رفتارهاي بهداشتي در جامعه

  تحقيقات نظام سلامت - مدلهاي مناسب در ارتقاي همکاري بين بخشي

  تحقيقات نظام سلامت - هزينه اثربخشي برنامه هاي ارتقاء سلامت و مداخلات موثر بر آن

  تحقيقات نظام سلامت - طراحي و توسعه مديريت سيستم هاي اطلاعات سلامت

  تحقيقات نظام سلامت - طراحي و اعتبارسنجي پرسشنامه ها و ابزارهاي مرتبط با سلامت

  تحقيقات نظام سلامت - مدل سازي و طراحي بانکهاي اطلاعاتي آماري در حوزه هاي سلامت

  تحقيقات نظام سلامت - نابرابري اقتصادي و اجتماعي در حوزه سلامت

  علوم دارويي - سنتز مولکول هاي دارويي جديد، توليد مواد اوليه ،فرمولاسيون و توليد در ابعاد صنعتي داروها

  علوم دارويي - ساخت و طراحي کيت هاي بيولوژيک

  علوم دارويي - توليد داروهاي نوترکيب و فرآورده هاي بيوتکنولوژيک

  علوم دارويي - طب و داروسازي سنتي

  علوم دارويي - راديوايزوتوپ ها و داروسازي هسته اي

  علوم دارويي - توليد، شناسايي، مستندسازي ، تعيين اثرات بيولوژيک و ساختمان مواد موثر گياهان دارويي

  علوم دارويي - کنترل ، تعيين مقدار و استانداردسازي مواد اوليه فرآورده هاي دارويي و غذايي

  علوم دارويي - مطالعات پيش باليني و کارآزمايي باليني برروي داروهاي طبيعي و شيميايي

  علوم دارويي - ايمني و فارماکولوژي ترکيبات مختلف با استفاده از مدل هاي برون تن و درون تن

  علوم دارويي - مطالعات فارماکواپيدميولوژي و ثبت و کنترل عوارض داروها

  فناوري هاي نوين و تجهزات پزشکي - توليد ، ارتقا کيفيت و بکارگيري تجهيزات پزشکي

  فناوري هاي نوين و تجهزات پزشکي - روش هاي نوين استخراج و اندازه گيري در محيط هاي مختلف (غذا ، هوا و ...)

  فناوري هاي نوين و تجهزات پزشکي - کاربردهاي فناوري نوين در حوزه بهداشت (صنايع غذايي- بهداشت محيط- حرفه اي ...)

  فناوري هاي نوين و تجهزات پزشکي - کاربرد تکنولوژيهاي نوين در برنامه هاي آموزش سلامت

  فناوري هاي نوين و تجهزات پزشکي - بررسي کنترل کيفي دستگاههاي پرتوزا در مراکز تشخيصي و درماني

  فناوري هاي نوين و تجهزات پزشکي - دزيمتري پرتوهاي يونساز در مراکز تشخيصي و درماني

  فناوري هاي نوين و تجهزات پزشکي - تکنيکهاي درماني در راديوتراپي و مقايسه آنها

  فناوري هاي نوين و تجهزات پزشکي - شيوه هاي جديد تصويربرداري در ام-آر-آي

  فناوري هاي نوين و تجهزات پزشکي - شيبه سازي به روش مونت کارلو مربوط به دستگاههاي تشخيصي درماني در مراکز پرتوپزشکي

  علوم پايه پزشکي - طراحي کيت هاي تشخيص مولکولي و تکوين روشهاي مولکولي در تشخيص بيماريهاي عفوني و غيرعفوني

  علوم پايه پزشکي - آنتي بادي هاي مونوکلونال و پلي کلونال و استفاده از آنها در تشخيص و درمان

  علوم پايه پزشکي - مقاومت دارويي ميکروب ها

  علوم پايه پزشکي - تحقيقات مرتبط با سلول هاي بنيادي

  علوم پايه پزشکي - اساس ژنتيکي، غير ژنتيکي و متابوليسم سلولي در بيماري ها

  علوم پايه پزشکي - جداسازي ترکيبات القاء کننده يا مهارکننده فرآيند رگ زايي و بررسي مکانيسم آنها

  علوم پايه پزشکي - سم شناسي ترکيبات بدست آمده از منابع گياهي

  علوم پايه پزشکي - بررسي بيان ژن در بيماري هاي مختلف

  علوم پايه پزشکي - عوامل متابوليک ، ژني و دارويي موثر بر بيماريهاي ناباروري و سرطان هاي مربتط با ناباروري

  علوم پايه پزشکي - مطالعه مکانيسم اثر ترکيبات گياهي و شيميايي بر مدلهاي مختلف نارسايي کليوي و نفروتوکسيتي

  علوم بهداشتي - ترکيبات گرد و غبار ورودي به استان و تاثير آن بر سلامت جامعه

  علوم بهداشتي - آلاينده هاي سمي و مخاطره آميز در محيط هاي مختلف مانند آب ، خاک و هوا- موجودات زنده و غذا و کنترل آن

  علوم بهداشتي - تدوين استانداردهاي بومي در زمينه آلاينده هاي مختلف آب ، هوا ، خاک و مواد غذايي

  علوم بهداشتي - تصفيه آب و فاضلاب با هدف کنترل و حذف آلاينده هاي بهداشتي و نوپديد

  علوم بهداشتي - شيوه هاي حذف مواد شيميايي و آقات گياهي و جايگزيني آنها با شيوه هاي بيولوژيک

  علوم بهداشتي - امکان سنجي بکارگيري انرژي هاي تجديد پذير در صنعت آب و فاضلاب و بازيافت پس آب

  علوم بهداشتي - روش هاي نوين مديريت پسماندها

  علوم بهداشتي - اثرات سوء استفاده از ظروف يکبارمصرف و نايلون هاي پلاستيکي برسلامت شهروندان و محيط زيست

  علوم بهداشتي - روش هاي مختلف گندزدايي و ضدعفوني و بررسي کارايي آنها در محيط هاي مختلف

  علوم بهداشتي - مواجهه محيطي ترکيبات شيميايي سرطان زا در بخش هاي مختلف محيط زيست در استان

  علوم تغذيه و صنايع غذايي - توليد ، ارتقاء کيفيت و بررسي خصوصيات روغن ها و چربي ها

  علوم تغذيه و صنايع غذايي - امکان سنجي شيوه هاي نوين توليد، فراوري و بسته بندي مواد غذايي

  علوم تغذيه و صنايع غذايي - سلامت و امنيت غذايي در استان

  علوم تغذيه و صنايع غذايي - تغذيه در بيماران خاص

  علوم تغذيه و صنايع غذايي - عوامل خطر تغذيه ايي مرتبط با بيماريهاي غيرواگير

  علوم تغذيه و صنايع غذايي - الگوهاي غذايي و مداخلات موثر بر آنها

  علوم تغذيه و صنايع غذايي - اسيدهاي چرب اشباء و غير اشباء در روغن ها و مکانسيم اثر آنها بر سلول

  علوم تغذيه و صنايع غذايي - باقيمانده سموم و فلزات سنگين درمحصولات کشاورزي و اثر آنها بر سلامت مردم و تشديد بيماريها

  علوم تغذيه و صنايع غذايي - سياستگزاري غذا و تغذيه

  علوم تغذيه و صنايع غذايي - غذاهاي فراسودمند

  دندانپزشکي و سلامت دهان و دندان - سلولهاي بنيادي و مهندسي بافت در دندانپزشکي

  دندانپزشکي و سلامت دهان و دندان - کشت سلول در حيطه دندانپزشکي

  دندانپزشکي و سلامت دهان و دندان - ارزيابي و کاربرد مواد دنداني و نانو مواد در دندانپزشکي

  دندانپزشکي و سلامت دهان و دندان - کاربرد و اثرات گياهان دارويي در دندانپزشکي

  دندانپزشکي و سلامت دهان و دندان - حيطه مطالعات ميکروبيولوژيک و ايمنو هيستو شيمي و سرولوژيک در بيماريهاي دهان و دندان

  دندانپزشکي و سلامت دهان و دندان - وضعيت بهداشت دهان و دندان در استان و عوامل موثر بر آن

  دندانپزشکي و سلامت دهان و دندان - کاربرد ليزر در دندانپزشکي

  دندانپزشکي و سلامت دهان و دندان - شکاف لب و کام و ناهنجاريهاي فک و صورت

  دندانپزشکي و سلامت دهان و دندان - حيطه درد در دندانپزشکي

  دندانپزشکي و سلامت دهان و دندان - اپيدميولوژي بيماريهاي دهان و دندان

  سلامت روان و بيماري هاي رفتاري - بررسي جوانب مختلف سوء مصرف مواد

  سلامت روان و بيماري هاي رفتاري - سلامت روان در مناطق شهري و مناطق حاشيه اي

  سلامت روان و بيماري هاي رفتاري - خودکشي و جنبه هاي مختلف آن

  سلامت روان و بيماري هاي رفتاري - اپيدميولوژي رفتارهاي پرخطر جوانان

  سلامت روان و بيماري هاي رفتاري - تامين امنيت زنان و کاهش خشونت عليه آنها

  سلامت روان و بيماري هاي رفتاري - اختلالات رواني(اضطراب، افسردگي و...)

  سلامت روان و بيماري هاي رفتاري - اختلال عملکرد جنسي

  سلامت روان و بيماري هاي رفتاري - اختلالات خواب

  سلامت روان و بيماري هاي رفتاري - اختلالات سايکوسوماتيک

  سلامت روان و بيماري هاي رفتاري - اختلالات طيف اوتيسم

  مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت - روش هاي توانمندسازي گروه هاي اجتماعي در برنامه هاي آموزش و ارتقاء سلامت

  مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت - همه گيري شناسي، پيشگيري و عوامل اجتماعي اعتياد - ايدز

  مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت - نقش زنان در کنترل آسيب هاي اجتماعي

  مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت - آسيب شناسي فضاي مجازي

  مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت - رسانه و سلامت

  مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت - مشارکت مردمي و فرهنگ شهروندي در ارتقاء سلامت

  مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت - مطالعات مرتبط با کيفيت زندگي و سرمايه اجتماعي

  مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت - عوامل زمينه ساز و محافظتي در ايجاد آسيب هاي اجتماعي

  مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت - خشونت در بين جوانان و نوجوانان(اپيدميولوژي، راههاي کنترل و ....)

  مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت - علل و آثار فقر در کرمانشاه

  حوادث و سوانح - مداخلات موثر در کاهش سوانح و حوادث ( خانگي – شغلي – جاده اي)

  حوادث و سوانح - مديريت بحران ، شناسايي مشکلات و راهکارها

  حوادث و سوانح - اپيدميولوژي و پيشگيري از سوانح – حوادث ( خانگي – شغلي – جاده اي

  حوادث و سوانح - زلزله و جنبه هاي مختلف آن

  حوادث و سوانح - آموزش ومديريت در حوزه فوريت هاي پزشکي

  حوادث و سوانح - عوامل مرتبط با آسيب هاي ناشي از حوادث به تفکيک نوع حادثه از قبيل سوختگي – مسموميت – سقوط - حوادث ترافيکي – غرق شدن و....

  حوادث و سوانح - حوادث ترافيکي و جنبه هاي مختلف آن

  حوادث و سوانح - احياء قلبي ريوي

  حوادث و سوانح - آسيب هاي ناشي از ورزش حرفه اي

  حيطه سالمندي - بررسي نقش فعاليتهاي بدني درسلامت جسماني، رواني و اجتماعي سالمندان

  حيطه سالمندي - پرستاري و شيوه هاي نگهداري سالمندان

  حيطه سالمندي - بررسي علل شکستگي در افراد مسن بدنبال استئوپروز

  حيطه سالمندي - بررسي تاثير آموزش تمرينات تنفسي بر کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به آسم

  حيطه سالمندي - آلزايمر(اپيدميولوژي،اتيولوژي و ....)

  حيطه سالمندي - تغذيه در سالمندان

  حيطه سالمندي - مشکلات خواب در سالمندان

  آموزش علوم پزشکي - ارزيابي کيفيت و کميت برنامه هاي آموزشي

  آموزش علوم پزشکي - راهکارهاي کاهش شکاف بين آموزش نظري و عملي

  آموزش علوم پزشکي - وضعيت پيشرفت تحصيلي و مهارت هاي باليني و عملي دانشجويان(صلاحيت حرفه اي، اخلاق حرفه اي)

  آموزش علوم پزشکي - فرآيند آموزشي و دانش پژوهي(خلاقيت،نوآوري،تفکر انتقادي)

  آموزش علوم پزشکي - بکارگيري روش هاي نوين آموزش و ارزشيابي

  آموزش علوم پزشکي - طراحي کوريکولوم هاي جديد آموزشي(ارزيابي دروني،اعتبار بخشي و ..)

  آموزش علوم پزشکي - شيوه هاي توانمندسازي اساتيد

  آموزش علوم پزشکي - اثربخشي روش هاي مختلف تدريس در پيشرفت تحصيلي و مهارتهاي عملي

  آموزش علوم پزشکي - عوامل کمي و کيفي مرتبط با عملکرد آموزش اساتيد

  آموزش علوم پزشکي - بکارگيري آموزش مجازي

  علوم بين رشته اي پزشکي (نانوتکنولوژي و ...( - بررسي برهمکنش بيو – نانومتريال ها، سيستم هاي زيستي و مدلسازي

  علوم بين رشته اي پزشکي (نانوتکنولوژي و ...( - نانوبيومتريال ها به عنوان حاملهاي دارويي، درماني و تشخيصي

  علوم بين رشته اي پزشکي (نانوتکنولوژي و ...( - سنتز نانو ساختارها و نانو کاتاليست ها

  علوم بين رشته اي پزشکي (نانوتکنولوژي و ...( - طراحي بيو- نانو سنسورها

  علوم بين رشته اي پزشکي (نانوتکنولوژي و ...( - توليد زيست مواد ، ريز تراشه ها ، مهندسي سلول – بافت ، سلول درماني و پزشکي بازساختي

  علوم بين رشته اي پزشکي (نانوتکنولوژي و ...( - ارگان و آزمايشگاه روي ريز تراشه

  علوم بين رشته اي پزشکي (نانوتکنولوژي و ...( - طراحي و ساخت داربست هاي مورد استفاده در مهندسي بافت

  خدمات پرستاري ، مامايي و پيراپزشکي - مداخلات پرستاري و مامايي در بحران و بلايا

  خدمات پرستاري ، مامايي و پيراپزشکي - طراحي ، اجرا و ارزشيابي مداخلات به منظور ارتقاء کمي و کيفي زايمان طبيعي و کاهش سزارين

  خدمات پرستاري ، مامايي و پيراپزشکي - مراقبت درمنزل با تاکيد برفرآيندهاي پرستاري

  خدمات پرستاري ، مامايي و پيراپزشکي - نوآوري ، کارآفريني و ارتباط با سازمان صنعت و بازار کسب و کار – درحوزه خدمات پرستاري و مامايي

  خدمات پرستاري ، مامايي و پيراپزشکي - کاربرد مداخلات پرستاري در اختلالات سوء مصرف(پيشگيري، درمان و توانبخشي)

  خدمات پرستاري ، مامايي و پيراپزشکي - تسهيل کننده ها و موانع زايمان طبيعي

  خدمات پرستاري ، مامايي و پيراپزشکي - طراحي و روايي سنجي ابزار در حيطه مراقبت هاي پرستاري و مامايي

  خدمات پرستاري ، مامايي و پيراپزشکي - تحقيقات در مورد تکنيک هاي راديولوژي و پزشکي هسته اي

  خدمات پرستاري ، مامايي و پيراپزشکي - تحقيقات باليني در حوزه بيهوشي و اتاق عمل

  بيماري هاي Prinatal - حاملگي و عوارض آن

  بيماري هاي Prinatal - مورتاليتي و موربيديتي مادران

  بيماري هاي Prinatal - زايمان به روش سزارين و طبيعي

  بيماري هاي Prinatal - حاملگي هاي پرخطر

  بيماري هاي Prinatal - ناهنجاريهاي مادرزادي

  بيماري هاي Prinatal - ترومبوآمبولي در مادران

  بيماري هاي Prinatal - IUD و مشکلات مربوط به آن

  فرهنگ و اخلاق در حوزه سلامت - پژوهش در حيطه سلامت معنوي

  فرهنگ و اخلاق در حوزه سلامت - رعايت حقوق بيمار در مراکز بهداشتي درماني

  فرهنگ و اخلاق در حوزه سلامت - رعايت موازين اخلاقي در برنامه هاي ارتقاي سلامت

  فرهنگ و اخلاق در حوزه سلامت - اخلاق در پژوهش

  فرهنگ و اخلاق در حوزه سلامت - ارزيابي نيازهاي فرهنگي اساتيد، دانشجويان ، کارکنان و خدمت گيرندگان دانشگاه

  فرهنگ و اخلاق در حوزه سلامت - ارزيابي و ارتقاء اخلاق حرفه اي اساتيد، دانشجويان و کارکنان دانشگاه

  فرهنگ و اخلاق در حوزه سلامت - ارتقاء فرهنگ ديني و قرآني در بين اساتيد،دانشجويان و کارکنان دانشگاه

  فرهنگ و اخلاق در حوزه سلامت - فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه

  فرهنگ و اخلاق در حوزه سلامت - پژوهش در حيطه اخلاق، حقوق و مقرارت پرستاري و مامايي

   نظام ثبت بيماري ها - ريجستري بيماريهاي واگير

   نظام ثبت بيماري ها - ريجستري بيماري هاي قلبي – عروقي

   نظام ثبت بيماري ها - ريجستري بيماريهاي مغز و اعصاب

   نظام ثبت بيماري ها - ريجستري سرطانها

   نظام ثبت بيماري ها - ريجستري بيماريهاي رواني

   نظام ثبت بيماري ها - ريجستري بيماريهاي اتوايميون

   نظام ثبت بيماري ها - ريجستري حوادث و سوانح

   نظام ثبت بيماري ها - ريجستري آسيب هاي اجتماعي

   نظام ثبت بيماري ها - اصلاح و ارتقاي نظام ثبت بيماريها

   نظام ثبت بيماري ها - ريجستري خودکشي

راهنما ها

 • راهنماهاي برنامه

  فیلم آموزش ثبت و ارسال پیشنهاد طرح های تحقیقاتی

  راهنمای ثبت و ارسال پیشنهاد طرح های تحقیقاتی

  فیلم آموزش ثبت و ارسال مقالات ارائه شده

  راهنمای ثبت و ارسال مقالات ارائه شده

  فیلم آموزش کارتابل شخصی پژوهشگران سامانه پژوهان

  راهنمای کارتابل شخصی پژوهشگران سامانه وب پژوهان

  فیلم آموزش داوری طرح های پیشنهاد تحقیقاتی

  راهنمای داوری طرح های پیشنهاد تحقیقاتی

  فیلم آموزش ثبت نام در سامانه وب پژوهان

  راهنمای ثبت نام در سامانه وب پژوهان

  فیلم آموزش زیر سیستم پیام رسانی

  راهنمای زیر سیستم پیام رسانی

  راهنمای ثبت و ارسال مقالات چاپ شده

  فیلم آموزش ثبت و ارسال مقالات چاپ شده

  راهنمای نحوه پاسخ به مقالات ارجاع شده به نویسنده متقاضی جهت اصلاح

تماس با ما

کرمانشاه
کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز
طراحي و توسعه توسط شرکت بهسان    نسخه: 14.5.0